Deklaracja Dostępności

­

Deklaracja dostępności

Biuletynu Informacji Publicznej Młodzieżowego Domu Kultury
im. K. Makuszyńskiego w Zamościu

Wstęp Deklaracji

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://mdkzamosc.bip.info.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu

22 – 400 Zamość, ul. Kamienna 20,

Telefon: 84 638 44 46

e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl  

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony: 22.04.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.09.2020 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Witryna BIP spełnia warunki dostępności:

Serwis BIP został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

 

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)

 

Kompatybilność

Serwis BIP jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

 

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Pomoc w nawigacji

Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt
z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 21.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP prosimy o kontakt drogą
e-mail pod adresem mdkzamosc@poczta.onet.pl lub telefonicznie, dzwoniąc na numer (84) 638 44 46 w godzinach 8.00 – 16.00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298) a także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Administratorem budynku przy ul. Kamiennej 20 w Zamościu jest Książnica Zamojska
im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu. Młodzieżowy Dom Kultury im.
K. Makuszyńskiego w Zamościu użytkuje pomieszczenia znajdujące się na 3 kondygnacjach. Do placówki prowadzą dwa wejścia znajdujące się na parterze (główne i boczne). Główne jest ogólnie dostępne, boczne z reguły zamknięte, używane wg potrzeb. Przy wejściu głównym  jest zamontowany dzwonek przywoławczy. Dla osób korzystających z wózków wjechanie
do budynku odbywa się poprzez podjazd. Wejścia nie posiadają progów, znajdują się na wysokości chodnika. Do wejścia głównego oraz bocznego grunt jest utwardzony kostką bez przeszkód terenowych. Drzwi są przeszklone,  główne dwuskrzydłowe, boczne jednoskrzydłowe. Dla osób poruszających się na wózkach, od strony wejścia do MDK dostępne są tylko pomieszczenia na poziomie parteru. Od strony wejścia do Książnicy można skorzystać z windy i przejechać wózkiem przez korytarze do pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze i poddaszu. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie. Na parkingu przed budynkiem zostały wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczenia kontrastowego lub w druku powiększonym.

 

 

Deklaracja dostępności

Strony internetowej Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu https://www.mdk.zamosc.pl jest częściowo zgodna z  ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • z uwagi na znaczny koszt transkrypcji audio na tekst, filmy nie posiadają zamieszczonych plików tekstowych
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • brak mapy serwisu

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Na stronie internetowej zastosowana jest wtyczka dostępności (niebieskie okienko znajdujące się po prawej górnej stronie) wspomagająca oglądanie witryny osobom z niepełnosprawnościami. Wtyczkę można uruchomić kursorem myszy. Wtyczka zawiera narzędzia dostępności:

 • zwiększenie tekstu
 • zmniejszenie tekstu
 • wersja w skali szarości
 • wersja kontrastowa
 • odwrotny kontrast
 • podkreślenie odnośników
 • reset

Strona internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby słabowidzące, nie korzystające z technologii asystujących –  zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Informacje na stronę internetową staramy się przygotowywać w łatwym tekście, językiem zrozumiałym. Dbamy o to, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły brać udział w wielu działaniach proponowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu a podczas wydarzeń prezentowanych na sali konferencyjnej miały możliwość siedzenia przed sceną,
w pierwszych rzędach. Udostępniane dokumenty w miarę możliwości są osadzane jako teksty bezpośrednio w serwisie. Ograniczamy do minimum zamieszczanie na stronie takich plików, jak dokumenty typu doc, pdf, itp.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 10.09.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.09.2020 r.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

• Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
• Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
• PgUp przewinięcie strony w górę
• PgDn – przewinięcie strony w dół
• Ctrl + „+” – powiększenie całej zawartości strony
• Ctrl + „-” – pomniejszenie całej zawartości strony
• Ctrl + „0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
• Home – przejście na górę strony
• End – przejście na dół strony

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością w/w stron internetowych prosimy o kontakt drogą
e-mail pod adresem mdkzamosc@poczta.onet.pl lub telefonicznie, dzwoniąc na numer (84) 638 44 46 w godzinach 8.00 – 16.00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z art. 20 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Uprawnienie to przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Rodzaje psów asystujących, warunki, jakie powinny spełniać podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów oraz pozostałe kwestie zostały określone
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 399).

 

 

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.